Bestemmelser

Bestilling af rejsen kan ske via mail eller pr. telefon. Ved bestilling skal du oplyse samtlige passagerernes navne samt om der ønskes afbestillings eller rejseforsikring.

Afbestillingsforsikringer og rejseforsikringer tegnes gennem Europæiske.

Betaling: Såfremt rejsens pris ikke overstiger 1.500 Dkr er hele rejsens pris er forfalden til betaling senest 5 dage efter modtagelse af rejsebevis. Såfremt rejsens pris overstiger 1.500 Dkr skal der betales depositum 500 Dkr , på specialrejser dog 1.000 Dkr. (f.eks med underholdning, jul, nytår)senest 5 dage efter modtagelse af rejsebevis, restbeløb er forfalden til betaling senest 28 dage før afrejse, På specialrejser der inkluderer f.eks færger med overnatning, eksterne arrangementer, musikrejser, specielle hotelønsker gælder andre betalingsregler hhv afbestillingsregler. Ved senere bestillinger er hele rejsens pris forfalden til betaling senest 5 dage efter modtagelse af rejsebevis. Ved bestilling af transportbillet alene er hele rejsens pris forfalden til betaling senest 5 dage efter modtagelse af billet. Såfremt der ikke foretages indbetaling inden for de angivne frister annulleres rejsebeviset automatisk.

Transportbillet alene koster 600 kr enkelt og 1.000 kr retur. Ved bestilling af transportbillet alene er hele rejsens pris forfalden til betaling senest 5 dage efter modtagelse af billet. Såfremt der ikke foretages indbetaling inden for de angivne frister annulleres rejsebeviset automatisk.

Indbetaling: Såfremt det medsendte indbetalingskort ikke benyttes ved indbetalingen skal der af indbetalingen fremgå billetnummer og navn på bestilleren af rejsen. Såfremt disse oplysninger ikke fremgår, kan vi ikke registrere indbetalingen korrekt.

Grupperejser: For grupperejser gælder særlige vilkår for betaling af depositum og restbeløb samt afbestillingsvilkår der afhænger af hvilke krav de benyttede hoteller stiller. Dette oplyses i hvert enkelt tilfælde ved bestilling af rejsen.

Gavekort: Såfremt du ønsker at benytte gavekort som hel eller delvis betaling for rejsen skal dette oplyses ved bestillingen, såfremt bestilling foretages via internet skal gavekortets nummer angives i bemærkningsrubrikken. Såfremt det først oplyses efter bestilling af rejsen at der ønskes benyttet gavekort som hel eller delvis betaling betragtes dette som en ændring i rejsen.

Afbestilling rejser Polen: Ved afbestilling tidligere end 28 dage før afrejse tilbagebetales rejsens pris minus et gebyr på 500 Dkr pr person. Ved afbestilling senere end 28 dage før afrejse er tilmelding bindende og rejsens pris samt depositum er tabt. Vedr forsikringer er det ikke DenTour Rejser der tegner disse, henvendelse vedr forsikringer skal rettes til det forsikringsselskab der har udstedt forsikringen.

Afbestilling rejser med overnatning i andre lande end Polen samt musikrejser, julerejser og nytårsrejser: Ved afbestilling tidligere end 90 dage før afrejse tilbagebetales rejsens pris minus et gebyr på 500 Dkr pr person. Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse er halvdelen af rejsens pris samt depositum tabt. Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse er tilmelding bindende og rejsens pris samt depositum er tabt. Vedr forsikringer er det ikke DenTour Rejser der tegner disse, henvendelse vedr forsikringer skal rettes til det forsikringsselskab der har udstedt forsikringen.

Ændringer i billet efter bestilling er foretaget, herunder overdragelse til anden person, kan ske mod et gebyr på 150 Dkr pr person hvis ændringen foretages indtil 7 dage før afrejse. Senere ændringer kan ske mod et gebyr på 500 Dkr. Der kan ikke foretages ændringer i eventuelt tegnede forsikringer.

Forsikring: Det anbefales at tegne afbestillingsforsikring, en sådan forsikring koster 6 % af rejsens pris, minimum 75 Dkr pr billet. DenTour Rejser samarbejder med Europæiske rejseforsikring.

Aflysning: Bureauet forbeholder sig ret til at annullere en rejse f.eks. pga. af manglende tilslutning. Det indbetalte beløb refunderes og her udover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning. Vinderbeviser, gavekort og lignende refunderes ikke men kan overføres til senere benyttelse.

Såfremt der opstår forhold, som rejsebureauet ikke er herre over (umulige vejrforhold, katastrofer, truende krig, strejke og lignende eller almindelig (force majeure), vil en annullering betyde fuld tilbagebetaling til kunden. Kunden har ret til at afbestille, såfremt der 14 dage før afrejse opstår krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme på eller i umiddelbar nærhed af rejsemålet, der tages intet gebyr.

Rejsebureauet hæfter ikke for udgifter, man eventuelt pådrager sig i forbindelse med en forsinkelse der ikke var adviseret eller forudsigelig.

Ved for få deltagere fra et opsamlingssted forbeholder bureauet sig ret til at sende gæsterne med anden transportform til turens nærmeste opsamlingssted mod betaling af udgifter hertil.

I forbindelse med arrangementer hvor der er optræden inkluderet i rejsernes pris tages der forbehold over for pludseligt opstået sygdom eller trafikale problemer der gør at annoncerede kunstnere ikke kan deltage i arrangementet som planlagt. I sådanne tilfælde forsøges det at skaffe en erstatning for den planlagte optræden, men der tilkommer ingen erstatning såfremt dette viser sig umuligt.

Bustransporten: Vi gør opmærksom på at turene, afhængig af antallet af gæster, kan gennemføres med bus / minibus der i visse tilfælde vil være med engelsk eller tysktalende chauffør. Bureauet forbeholder sig ret til at lade busserne køre ad alternativ rute, dette kan f.eks være i de tilfælde hvor der er trafikale omstændigheder der gør dette nødvendigt, hvor der indsættes ekstra busser, manglende plads på den normale færgeoverfart, eller såfremt det er nødvendigt af hensyn til chauffør køre / hviletidsbestemmelser.

Såfremt der er et mindre antal gæster på et bestemt opsamlingssted forbeholder bureauet sig ret til at transportere kunden til et andet opsamlingssted med bil, taxa, minibus eller tog.

Forhold på rejsemålet: Småfejl og mangler på hotel eller værelser bedes påtalt over for hotellet. Reklamationer herover modtages ikke ved hjemkomsten. Vedrørende faciliteter på hoteller beder vi om forståelse for at ting kan være blevet ændret kortfristet og at vi er helt uden indflydelse på sådanne ændringer. Bureauet er helt fritaget for ansvar ved skader, der rammer den rejsende på grund af katastrofer, strejker eller andre hændelser af force majeure karakter eller på grund af den rejsendes egne forsømmelser. Indtræffer begivenheder af force majeure karakter, skal arrangøren omgående underrette de rejsende derom og iværksætte forholdsregler, der begrænser de rejsendes eventuelle tab som følge heraf.

Bagage: Bureauet påtager sig intet ansvar for skader eller bortkomst af bagage eller øvrige ejendele uanset om disse er i bureauets / busselskabets varetægt. Passagererne er selv ansvarlige for at have tegnet bagageforsikring. Flasker, glas og lignende, der eventuelt kan gå i stykker under transporten må ikke være i kufferter eller tasker der anbringes i bussens bagagerum. Passagererne er selv ansvarlige for at egen bagage kommer med de rigtige busser. Bemærk at der er begrænset bagageplads i busserne, der kan medbringes en almindelig kuffert samt et stk. håndbagage. Såfremt der ønskes yderligere bagage, barnevogn, klapvogn, kørestole e.l. medbragt, skal dette meddeles bureauet og dette skal fremgå af billet.

Bagage skal være mærket med navn således at bagagen umiddelbart kan identificeres f.eks i forbindelse med toldkontrol.

Såfremt der under en eventuel toldkontrol er passagerer der har medtaget for mange cigaretter eller spiritus er chaufføren berettiget til at afsætte passageren(e). Hjemtransport sker herefter for egen regning og bureauet kan ikke gøres ansvarlig for udgifter til hjemtransport.

Forhold under rejsen: Alle ture gennemføres med ikke ryger busser, egne madvarer, øl, vin og spiritus må ikke nydes i bussen. Passagerer der af chaufføren skønnes at være til gene for andre kan afvises og der tilkommer ingen erstatning i forbindelse med en eventuel afvisning. Passagererne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelser gældende under transport og under ophold på hotel. Passagerer er forpligtet til at afholde alle udgifter såfremt passageren udøver skade på bus eller under ophold på hotel. Såfremt gældende ordensbestemmelser under transport eller under ophold på hotel ikke overholdes er transportøren eller hotellet i sin fulde ret til at afvise passagerer eller afbryde opholdet på hotel. Bureauet kan ikke gøres ansvarlig for dette og der ydes i sådanne tilfælde ingen refusion.

Bureauet kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser i afgangs- og ankomsttiderne, ligesom bureauet ikke kan gøres ansvarlig for udgifter til viderebefordring som følge af opståede forsinkelser.

Glemte sager: Vi vil meget gerne hjælpe med at fremskaffe eventuelle glemte sager, vi håber dog på forståelse for at der vil være udgifter der skal dækkes i forbindelse med efterlysning og fremskaffelse af glemte sager i udlandet. Vi ser os derfor nødsaget til at opkræve et gebyr på 250 Dkr som skal indbetales direkte til konto i Nordea reg 2205 konto 6879 979 984 inden efterlysning af eventuelle glemte sager iværksættes. Såfremt du har glemt noget i bussen opbevares glemte genstande hos vognmanden i en kort periode inden genstandende indleveres til politiet.

Særlige aftaler: Såfremt der er indgået særlige aftaler skal dette fremgå af billet eller e-mail, mundtlige aftaler accepteres ikke.

Pas / visa: Er man ikke dansk statsborger påhviler det passageren selv at undersøge hvorvidt det er nødvendigt med visa til rejsemålet. Bureauet / transportøren forbeholder sig ret til at afvise passagerer der ikke har pas eller visa forhold i orden. Såfremt passageren har påbegyndt rejsen og nægtes indrejse i et land må passageren selv foretage hjemrejse for egen regning. I sådanne tilfælde er rejsens pris tabt og bureauet er uden erstatningsansvar.

Reklamationer: Eventuelle reklamationer skal fremsættes på rejsemålet til bureauets repræsentanter eller hotellet på destinationen for at forsøge at løse problemet. Såfremt et eventuelt problem ikke kan løses på en tilfredsstillende måde skal en skriftlig klage sendes til bureauet senest 7 dage efter hjemkomsten. Vi behandler eventuelle reklamationer hurtigst muligt. Afhængig af en reklamations art kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra alle implicerede og der kan, såfremt dette er nødvendigt, forventes en længere svartid.

Partnerprogrammer: På rejsemål hvor DenTour Rejser ikke selv arrangerer rejser anbefaler vi partnerprogrammer, dette er bureauer der specialiserer sig i rejser til de enkelte rejsemål. Disse partnerprogrammer kan du blandt andet nå via link på DenTour Rejser website. Det er ikke DenTour Rejser der sælger / arrangerer sådanne rejser, rejserne køber du direkte hos de enkelte bureauer og DenTour Rejser er uden ansvar for forhold vedr. sådanne rejser. De nærmere betingelser for afvikling / betaling af sådanne rejser finder du i de enkelte bureauers rejsebestemmelser.

Kontaktadresse: DenTour Rejser ApS, Vindingevej 9, 4000 Roskilde, Telefon 70 20 36 16, e-mail: info@dtrejser.dk . Rejsegarantifond nummer 1954. CVR-nr 31074649.

VIGTIGT UNDER REJSEN: Ved ilandkørsel fra færge eller ved pauser undervejs passagerernes eget ansvar at være til stede i bussen på den af chaufføren oplyste tid.